Statut

STATUT

Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych
przy
Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Sypniewie

 

Preambuła
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi szkolnemu i pozaszkolnemu dzieci i młodzieży, wytwarzaniu atmosfery zaufania i wzajemnego szacunku do instytucji oświatowych, samorządowych, rodziców i dzieci, upowszechniania społecznych postaw w zakresie działania stowarzyszenia, a także przyczynianie się do organizowania pomocy materialnej i organizacyjnej w stosunku do dzieci i młodzieży oraz podejmowanie wszelkiej współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi, które będą podejmować działania wspierające działanie stowarzyszenia.
Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba
§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej SIL Sypniewo.
§ 2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
§ 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miejscowość Sypniewo.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
§ 4
Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wzory pieczęci i oznak określa Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem.
§ 5
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może być członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§ 6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników i tworzyć biura.
Rozdział II
Cele i środki działania
§ 7
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz rozwoju edukacji i oświaty w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych na rzecz dzieci i młodzieży oraz dorosłych, a także działanie na rzecz aktywizacji, integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego.
§ 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. pomoc w zdobywaniu funduszy na remont i modernizację jednostek edukacyjnych,
2. dofinansowanie remontów i modernizacji jednostek edukacyjnych,
3. organizowanie imprez kulturalnych i turystycznych oraz wsparcie organizacji takich imprez,
4. organizowanie i wspomaganie organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,
5. finansowanie i dofinansowywanie zajęć terapeutycznych dla dzieci wymagających szczególnej opieki,
6.organizowanie i wspieranie finansowania wycieczek szkolnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
7. finansowanie stypendiów naukowych i socjalnych dla uczniów pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej,
8. pomoc w finansowaniu pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych,
9. finansowanie nagród i innych form motywacji w procesie edukacyjnym,
10. działalność wydawniczą, w tym w szczególności wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia i realizujących te cele,
11. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację, w tym także finansowanie wyjazdów, warsztatów, prelekcji, seminariów, kursów,szkoleń,
12. zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu,
13. promowanie i propagowanie zdrowego stylu życia i żywienia,
14. edukację proekologiczną,
15. rozwój wiedzy o środowisku przyrodniczym,
16.integrację środowisk ekologicznych,
17.wspieranie inicjatyw mających na celu poprawę stanu środowiska oraz wdrażanie zasad zrównoważonego
rozwoju,
18.wspieranie postaw obywatelskich,
19.organizacje kursów i szkoleń umożliwiających wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
20. walkę z wykluczeniami społecznymi i wykorzystanie cyfrowości dla przywrócenia osób wykluczonych lub
zagrożonych wykluczeniem do życia społecznego,
21. wdrażanie osób 50+ w społeczność lokalną, życie zawodowe, kulturowe
22. integrację międzypokoleniową
23. upowszechnianie tradycji narodowej,
24. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
25. upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
26. działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz aktywizacji zawodowej,
27. współpraca z samorządami wszystkich szczebli, organizacjami pozarządowymi,
28. współpraca na rzecz niepełnosprawnych m.in. z PEFRON, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami
pomocy społecznej, centrum wspierania aktywności lokalnej, itp.,
§ 9
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych oraz zadań należących do sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
§ 11
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 12
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna
1.1. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
1.2. będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem,
1.3. która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia Stowarzyszeniu deklaracji.
3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia odmowy złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Stanowisko Walnego Zebrania Członków jest ostateczne.
4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
5. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu o przyjęciu w poczet członków wspierających, podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia do Stowarzyszenia ww. deklaracji.
6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
7. Członkiem honorowym staje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków o przyjęciu w poczet członków honorowych, podjętej na wniosek Zarządu albo na wniosek co najmniej 6 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
8. Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.
§ 13
Członek zwyczajny ma prawo:
1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,
3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
4. korzystać z pomocy i zaplecza organizacyjnego Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia,
5. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
§ 14
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
3. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
4. dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.
§ 15
1. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać
do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
2. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.
§ 16
Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 17
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na piśmie na ręce Zarządu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
2. pozbawienia członkostwa przez Zarząd:
2.1. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
2.2. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia,
2.3. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
5. rozwiązania Stowarzyszenia.
Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanemu prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia odwołanemu stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 18
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna.
§ 19
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie
ich składu następuje w drodze zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
§ 20
Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych przy obecności minimum 25% obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 21
Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia. Walne Zebranie Członków
§ 22
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków Stowarzyszenia pocztą elektroniczną lub w inny sposób zapewniający skuteczność powiadomienia o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
3. Jeśli na Walnym Zebraniu Członków nie ma wymaganego quorum zwołuje się Walne Zebranie Członków w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż w terminie czterech miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.
5. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
6. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
7.1. z własnej inicjatywy,
7.2. na żądanie Komisji Rewizyjnej
7.3. na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
8. Wniosek Komisji Rewizyjnej lub członków zwyczajnych Stowarzyszenia winien określić sprawy, które ma rozpatrywać Walne Zebranie Członków.
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
10. Walnym Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący, którym może być Prezes Zarządu lub jeden z wiceprezesów Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na piśmie na ręce Zarządu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1. ustalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia
2. uchwalenie statutu i jego zmian,
3. zatwierdzanie regulaminów Zarządu, Prezydium Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5. udzielanie absolutorium członkom Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
7. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
10. nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
11. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
12.rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszeni a lub jego władze.
Zarząd Stowarzyszenia
§ 24
1. Zarząd składa się z 5 osób. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium, w którego skład wchodzą: Prezes oraz pozostałe osoby jako członkowie Zarządu, w tym Wiceprezes i Skarbnik. Ilość i kadencja członków Zarządu ustalana jest uchwałą Walnego Zebrania Członków z uwzględnieniem warunków składu ilościowego zawartych w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.
2. Warunkiem pełnienia funkcji w Zarządzie jest złożenie oświadczenia, że zasiadający w Zarządzie nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
4. Uchwał Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarządu, Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
5. Do składania oświadczeń woli i reprezentowania Stowarzyszenia upoważnieni są łącznie Prezes i jeden członek Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w wyjątkowych sytuacjach, podczas nieobecności Prezesa, zwołuje Wiceprezes.
§ 25
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
5.reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
6.przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8. proponowanie wysokości składek członkowskich,
9. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna
§ 26
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego wybieranego spośród członków Komisji Rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Ilość i kadencja członków Komisji Rewizyjnej ustalana jest uchwałą Walnego Zebrania Członków z uwzględnieniem warunków składu ilościowego zawartych w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący lub na pisemny wniosek zarządu.
§ 27
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. ogólny nadzór i kontrola działalności Stowarzyszenia, a w szczególności jego gospodarkifinansowej,
2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu,
4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
§ 28
1.Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
2. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa ani powinowactwa z członkami Zarządu.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa
§ 29
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1.1. składki członkowskie,
1.2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
1.3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
1.4. dochody z majątku Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
4. Na podstawie uchwały Zarządu, Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
5. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku kalendarzowego. Nowo
przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Walne Zebranie Członków, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Walne Zeb
ranie w uchwalonym przez siebie regulaminie.
§ 30
Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 31
Zmiana Statutu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków przyjętej większością 2/3 głosów członków przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
§ 32
1. Rozwiązanie Stowarzyszeni a następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków przyjętej większością 2/3 głosów członków przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać tryb likwidacji Stowarzyszenia oraz przeznaczenie jego majątku.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 33
W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
Statut prz yjęto uchwałą w dniu 26 czerwca 2014 r.
Komitet Założycielski
Podpisano: