O nas

Nazwa: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie
Siedziba: 89-422 Sypniewo, ul. Kwiatowa 3,
KRS: 0000528377 (data wpisu: 31.10.2014 r.)
REGON: 360028755
NIP: 5040073108
Rachunek bankowy: 94 8162 0003 0022 9313 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Więcborku o/Sępólno Krajeńskie

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych powstało 26 czerwca 2014 roku z inicjatywy Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie. Pełna nazwa: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie. Nazwa skrócona: SIL Sypniewo.


baner SIL

SIL Sypniewo zostało zarejestrowane 31 października 2014 roku i jest już pełnoprawną jednostką. Obecnie liczy 24 członków.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Sypniewie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie
i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi szkolnemu i pozaszkolnemu dzieci
i młodzieży, wytwarzaniu atmosfery zaufania i wzajemnego szacunku do instytucji oświatowych, samorządowych, rodziców i dzieci, upowszechniania społecznych postaw w zakresie działania stowarzyszenia, a także przyczynianie się do organizowania pomocy materialnej i organizacyjnej
w stosunku do dzieci i młodzieży oraz podejmowanie wszelkiej współpracy z osobami fizycznymi
i prawnymi, które będą podejmować działania wspierające działanie stowarzyszenia.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz rozwoju edukacji i oświaty w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych na rzecz dzieci i młodzieży oraz dorosłych, a także działanie na rzecz aktywizacji, integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • pomoc w zdobywaniu funduszy na remont i modernizację jednostek edukacyjnych,
 • dofinansowanie remontów i modernizacji jednostek edukacyjnych,
 • organizowanie imprez kulturalnych i turystycznych oraz wsparcie organizacji takich imprez,
 • organizowanie i wspomaganie organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,
 • finansowanie i dofinansowywanie zajęć terapeutycznych dla dzieci wymagających szczególnej opieki,
 • organizowanie i wspieranie finansowania wycieczek szkolnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • finansowanie stypendiów naukowych i socjalnych dla uczniów pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej,
 • pomoc w finansowaniu pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych,
 • finansowanie nagród i innych form motywacji w procesie edukacyjnym,
 • działalność wydawniczą, w tym w szczególności wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia i realizujących te cele,
 • propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację, w tym także finansowanie wyjazdów, warsztatów, prelekcji, seminariów, kursów, szkoleń,
 • zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu,
 • promowanie i propagowanie zdrowego stylu życia i żywienia,
 • edukację proekologiczną,
 • rozwój wiedzy o środowisku przyrodniczym,
 • integrację środowisk ekologicznych,
 • wspieranie inicjatyw mających na celu poprawę stanu środowiska oraz wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju,
 • wspieranie postaw obywatelskich,
 • organizacje kursów i szkoleń umożliwiających wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 • walkę z wykluczeniami społecznymi i wykorzystanie cyfrowości dla przywrócenia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem do życia społecznego,
 • wdrażanie osób 50+ w społeczność lokalną, życie zawodowe, kulturowe
 • integrację międzypokoleniową
 • upowszechnianie tradycji narodowej,
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
 • działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz aktywizacji zawodowej,
 • współpraca z samorządami wszystkich szczebli, organizacjami pozarządowymi,
 • współpraca na rzecz niepełnosprawnych m.in. z PEFRON, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej, centrum wspierania aktywności lokalnej, itp.,